Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden - ProteQtor

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

DEFINITIES 

Diensten

de door ProteQtor IT Security te leveren installatie-, beheer-, support-en ontwikkeldiensten, of andere diensten zoals beschreven in de Overeenkomst. 

Offerte

een aanbieding c.q. prijsopgave van ProteQtor IT Security aan de Wederpartij van daarin gespecificeerde configuratie of diensten tegen daarin genoemde prijzen. 

Order

een bestelopdracht van de Wederpartij 

Overeenkomst

schriftelijke overeenkomst tussen Wederpartij en ProteQtor IT Security tot het leveren van configuratie en/of diensten en/of tot het verrichten van werkzaamheden 

Producten van Derden

hardware en software van andere partijen dan ProteQtor IT Security. 

ProteQtor IT Security

de besloten vennootschap ProteQtor IT Security BV, gevestigd te Harderwijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72543590 en aan haar gelieerde vennootschappen. 

Wederpartij

iedere (rechts)persoon, die met ProteQtor IT Security een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle door ProteQtor IT Security gedane offertes, op alle door ProteQtor IT Security gegeven adviezen en verstrekte opdrachten en op alle tussen ProteQtor IT Security en de Wederpartij gesloten overeenkomsten tot het leveren van een configuratie en/of andere goederen en/of tot het verrichten van werkzaamheden/diensten. 
 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 
 1. Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst. 
 1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 


ARTIKEL 2 - OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ProteQtor IT Security zijn vrijblijvend, zij zijn gedurende 2 weken geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld.  
 2. Een door ProteQtor IT Security uitgebrachte offerte (of prijsopgave) geldt niet als aanbod in de zin van art. 6:217 BW maar als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.   

 

ARTIKEL 3 - OVEREENKOMST 

3.1Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst pas tot stand als ProteQtor IT Security een opdracht of order schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging wordt geacht de  Overeenkomst juist en volledig weer te geven.  

3.2Indien ProteQtor IT Security op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal de Wederpartij haar daarvoor betalen conform de dan bij ProteQtor IT Security geldende tarieven.  

3.3Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen na factuurdatum. 

3.4Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van ProteQtor IT Security - voldoende in staat geacht moet worden tot nakoming van de overeenkomst.  

3.5ProteQtor IT Security zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bewerkstelligen, zij is daartoe echter niet gehouden. De Overeenkomst bevat voor ProteQtor IT Security een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 

3.6ProteQtor IT Security is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en Producten van Derden te installeren. De kosten zullen aan de Wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 

3.7ProteQtor IT Security is niet verantwoordelijk voor het gebruik van Producten van Derden en eventuele onderhoudsverplichtingen komen, tenzij expliciet anders overeengekomen, voor rekening en risico van de Wederpartij. 

3.8Indien partijen een (duur)overeenkomst aangaan voor onbepaalde tijd, kan die door beide partijen zonder opgave van redenen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien partijen een (duur)overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten hebben, is tussentijdse opzegging uitgesloten. Indien de samenwerking na ommekomst van de overeengekomen termijn niet uitdrukkelijk wordt beëindigd, ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN 

4.1ProteQtor IT Security behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op elk tijdstip te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht worden en in de Overeenkomst worden opgenomen. 

4.2Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 

4.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ProteQtor IT Security een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.  

4.4Niettemin zal de Wederpartij ProteQtor IT Security de gebruikelijke vergoeding voldoen indien de wijziging of aanvulling door ons is verricht zonder een schriftelijke bevestiging maar op verzoek of met toestemming van de Wederpartij. 

4.5Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst. 

 

ARTIKEL 5 - PRIJZEN 

5.1Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen vermeld in euro en exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 

5.2Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is ProteQtor IT Security gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. 

5.3Voor meerwerk of spoedopdrachten geldt een toeslag die partijen schriftelijk overeen zullen komen. 

5.4ProteQtor IT Security is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen op basis van de consumentenprijsindex. Daarnaast is ProteQtor IT Security gerechtigd om de overeengekomen tarieven aan te passen door middel van een schriftelijke kennisgeving, met een minimumtijdsbestek van 3 maanden.   

 

ARTIKEL 6 - ANNULERING 

6.1Indien de Wederpartij een overeenkomst wenst te beëindigen voordat ProteQtor IT Security met de uitvoering daarvan een aanvang gemaakte heeft (annuleren), is de Wederpartij gehouden aan ProteQtor IT Security annuleringskosten te voldoen ter grootte van 10% van de orderprijs, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, incl. schade ten gevolge van gederfde winst. 

6.2.De Wederpartij vrijwaart ProteQtor IT Security voor de uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden. 

6.3.ProteQtor IT Security mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de Wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van Wederpartij. 

 

ARTIKEL 7 - BETALING 

7.1Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De valutadag op bankafschriften van ProteQtor IT Security geldt als betaaldag. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim. 

7.2Indien ProteQtor IT Security de Wederpartijuit coulance-overwegingen of anderszins, uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter. 

7.3Indien op enig moment bij ProteQtor IT Security gerede twijfel bestaat of kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de Wederpartij, en/of in het geval dat de Wederpartij bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en zij door ProteQtor IT Security ten minste eenmaal is aangemaand, is ProteQtor IT Security gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende overeenkomsten van de Wederpartij te eisen dat vooruitbetaling van de vergoeding van de diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat ProteQtor IT Security onder de overeenkomst van de Wederpartij te vorderen mocht hebben. 

 

ARTIKEL 8 - RENTE EN KOSTEN 

8.1Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 

8.2Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Wederpartij verschuldigde bedrag, tenzij uit de wet een lager maximum voortvloeit. 

 

ARTIKEL 9 - OPSCHORTING EN VERREKENING 

9.1De Wederpartij is niet gerechtigd haar verplichtingen op te schorten 

9.2De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van een (gepretendeerde) vordering harerzijds met een vordering van ProteQtor IT Security, tenzij die vordering blijkt uit een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak. 

 

ARTIKEL 10 - LEVERING 

10.1ProteQtor IT Security is gerechtigd om te presteren en/of te leveren in gedeelten die zij afzonderlijk kan factureren. 

10.2Opgave van de levertijd en/of het ter beschikking stellen geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.3Indien voor het presteren of het leveren een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij ProteQtor IT Security schriftelijk in gebreke te stellen. Daarbij dient een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

10.4.Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de Wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de Wederpartij. 

10.5ProteQtor IT Security zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie verkregen uit de verrichte werkzaamheden vanaf een nader overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor derden. 

 

ARTIKEL 11 - OVERMACHT 

11.1Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval verstaan storingen, en/of uitvallen van internet en/of het telecommunicatienetwerk door een oorzaak die niet aan ProteQtor IT Security te wijten is.  

11.2Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft ProteQtor IT Security het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 

11.3Indien de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 

11.4ProteQtor IT Security is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 

11.5De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 

 

ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD 

12.1Geleverde zaken blijven eigendom van ProteQtor IT Security tot het moment waarop al haar krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de Wederpartij volledig zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de Wederpartij, of overlijden wanneer de Wederpartij een natuurlijk persoon is, is ProteQtor IT Security gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. In deze gevallen zal elke vordering van ProteQtor IT Security direct en volledig opeisbaar zijn. 

12.2Het is de Wederpartij niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te verpanden dan wel aan een derde enig ander recht daarop te verlenen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitvoering. 

12.3De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ProteQtor IT Security veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om ProteQtor IT Security daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

12.4Tot zekerheid voor correcte betaling van al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgProteQtor IT Security bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die zaken waarin de door haar geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. 

12.5De door Wederpartij getekende opdracht en de daaropvolgende schriftelijke acceptatie door ProteQtor IT Security geldals onderhandse akte als bedoeld in de Wet. 

 

ARTIKEL 13 - INTELLECTUELE EIGENDOM 

13.1Ten aanzien van door ProteQtor IT Security geleverde programmatuur verleent zij de Wederpartij, al dan niet namens haar leverancier(s), een (niet-exclusieve) gebruikslicentie. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder uitdrukkelijk het auteursrechtberust exclusief bij ProteQtor IT Security en/of haar leverancier(s) en wordt in geen geval overgedragen aan de WederpartijGeen enkel tussen partijen opgemaakt schriftelijk stuk kan ter zake dienen als akte als bedoeld in de wet.   

13.2De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend. De Wederpartij zal de door ProteQtor IT Security geleverde programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, openbaar maken of gebruiken buiten de context van de overeenkomst. 

13.3Indien ProteQtor IT Security een configuratie vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van de Wederpartij en op basis van een door die Wederpartij aangeleverd ontwerpvrijwaart de Wederpartij ProteQtor IT Security ter zake van alle inbreuken op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van derden op dat ontwerp. 

13.4De Wederpartij staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op de intellectuele eigendomsrechten van ProteQtor IT Security en haar toeleveranciers, met betrekking tot de configuratie, bijvoorbeeld door deze te kopiëren, te bewerken of na te maken. 

13.5De ter beschikking gestelde goederen (zoals programmatuur) bevatten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen. De Wederpartij verklaart zich hiermee bekend en begrijpt dat ze deze goederen en/of informatie niet aan derden bekend mag maken of aan deze ter beschikking stellen. Zij krijgt slechts de bevoegdheid om deze goederen te gebruiken voor het overeengekomen doel. 

 

ARTIKEL 14 - RECLAMES 

14.1Eventuele reclames worden door ProteQtor IT Security slechts in behandeling genomen indien die rechtstreeks en binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk onder haar aandacht gebracht zijn, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 

14.2Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum. 

14.3Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan hoeft een reclame niet meer in behandeling genomen te worden en hoeft geen aangepaste factuur verzonden te worden. 

14.4Indien de reclame door ProteQtor IT Security gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. 

14.5Slechts indien en voor zover de reclame gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de Wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. 

 

ARTIKEL 15 - GARANTIE 

15.1Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent ProteQtor IT Security gedurende een nader overeen te komen periode garantie om de door haar geleverde en ter beschikking gestelde diensten naar behoren te verrichten 

15.2Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de overeengekomen prijs dan wel vergoeding nog niet heeft voldaan. 

15.3De garantie vervalt, indien door de Wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het ter beschikking gestelde en/of het geleverde. 

15.4Voldoet de Wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is ProteQtor IT Security niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt. 

 

ARTIKEL 16 - ONDERHOUD EN SERVICE 

16.1De Wederpartij is verplicht storingen van de geleverde programmatuur direct na constatering aan ProteQtor IT Security door te geven.  

16.2ProteQtor IT Security is gerechtigd haar Diensten buiten gebruik te stellen indien zij dat noodzakelijk acht voor het onderhoud. Indien dit mogelijk is, zal zij dat de Wederpartij tijdig meedelen. 

 

ARTIKEL 17 – BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

17.1ProteQtor IT Security is gerechtigd gegevens in haar bestand op te nemen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal hierbij nageleefd worden. Voor meer informatie hierover, lees onze privacyverklaring.

17.2De gegevens die Wederpartij bij de aanvraag van de Diensten aan ProteQtor IT Security verstrekt, alsmede de gegevens die automatisch worden verwerkt en eventueel worden opgeslagen bij het gebruik van de Diensten, kunnen persoonsgegevens bevatten. ProteQtor IT Security zal de ter zake geldende in acht nemen bij de verwerking en gegevensbeveiliging. 

17.3Wederpartij geeft ondubbelzinnig toestemming dat de in haar aanvraag vermelde gegevens door ProteQtor IT Security worden geregistreerd, verwerkt en gebruikt. Deze toestemming strekt zich tevens uit tot het gebruik van verbindingsgegevens, welke door ProteQtor IT Security worden bewaard tot 2 jaar na afloop van de Overeenkomst en kunnen worden aangewend voor de volgende doeleinden: 

 1.  Facturering en betaling; 
 1.  Netwerkbeheer; 
 1.  Het verstrekken van inlichtingen aan de Wederpartij; 
 1.  Opsporing van misbruik en oneigenlijk gebruik; 
 1.  Marktonderzoek en verkoop van eigen Diensten; 
 1.  Uitvoering van de Overeenkomst/levering van diensten. 

17.4ProteQtor IT Security zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich in systemen of infrastructuur van ProteQtor IT Security bevinden. ProteQtor IT Security zal de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkactiviteiten in een elektronisch bestand opslaan, welke niet voor andere toegankelijk is.  

17.5Indien door middel van Diensten communicatie plaatsvindt die naar haar aard vertrouwelijk is, zal ProteQtor IT Security deze vertrouwelijkheid respecteren. Deze communicatie zal niet worden afgeluisterd, afgetapt of gecontroleerd zonder de voorgaande toestemming van de betrokkenProteQtor IT Security zal er tevens zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten. 

17.6Wederpartij staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken met gebruikmaking van de Diensten. 

17.7Indien Wederpartij in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op de grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gegevens die zijn opgeslagen in systemen van ProteQtor IT Security dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal ProteQtor IT Security daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor zullen afzonderlijk aan Wederpartij worden gefactureerd.  

 

ARTIKEL 18 - GEBRUIK VAN DE DOOR PROTEQTOR IT SECURITY VERSTREKTE GEGEVENS 

18.1 Het is voor Wederpartij niet toegestaan de door ProteQtor IT Security verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de Overeenkomst bepaald is. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door Wederpartij van eigen gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door ProteQtor IT Security verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van Wederpartij om aan de hand van het een verkregen respons een eigen (persoons)registratie op te bouwen onverlet. 

18.2.Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, zullen de door ProteQtor IT Security verstrekte gegevens slechts eenmalig door Wederpartij worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat ProteQtor IT Security de desbetreffende gegevens heeft verstrekt, vervallen. 

18.3Na afloop van het toegestane gebruik is Wederpartij verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien ProteQtor IT Security daarom verzoekt, deze (met de daarbij horende dragers) aan ProteQtor IT Security volledig te retourneren. 

18.4ProteQtor IT Security staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. 

18.5Indien is overeengekomen dat Wederpartij door ProteQtor IT Security verstrekte gegevens op haar beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is Wederpartij verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens ProteQtor IT Security uit hoofde van de Overeenkomst heeft. 

18.6Het is Wederpartij niet toegestaan door ProteQtor IT Security verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ProteQtor IT Security. 

18.7Wederpartij zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van de verstrekte gegevens door ProteQtor IT Security zodat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van de door ProteQtor IT Security verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen. 

18.8In geval van overtreding van één van de bepalingen in dit artikel, verbeurt Wederpartij (per overtreding) aan ProteQtor IT Security een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van EUR 5000,00 ,- alsmede een boete van EUR 250,00 ,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van ProteQtor IT Security op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade. 

 

ARTIKEL 19 - AANSPRAKELIJKHEID 

19.1Buiten de expliciet overeengekomen of door ProteQtor IT Security gegeven garanties, sluit ProteQtor IT Security iedere aansprakelijkheid uit. 

19.2Mocht ProteQtor IT Security al aansprakelijk zijn dan, is ProteQtor IT Security is alleen aansprakelijk voor directe schade die uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van ProteQtor IT Security is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de betreffende orderBij een duurovereenkomst met een looptijd langer dan 1 jaar wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 12 maanden verschuldigde factuurbedrag(en). 

19.3Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen-of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.  

19.4ProteQtor IT Security is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de Wederpartij het heeft aangeschaft.  

19.5Wederpartij vrijwaart ProteQtor IT Security voor alle aanspraken van derden die onder meer betrekking hebben op de inhoud van het telecommunicatieverkeer (daaronder begrepen spraak, beeld, data en onafhankelijk van het medium) en/of de gegevens die Wederpartij verstuurt met gebruikmaking van de diensten. 

19.6ProteQtor IT Security is niet aansprakelijk voor de eventuele geleden schade die is veroorzaakt door of door gebruik van Producten van Derden 

19.7Wederpartij vrijwaart ProteQtor IT Security voor schade (aan derden), veroorzaakt door (medewerkers van) ProteQtor IT Security. 

19.8ProteQtor IT Security is niet aansprakelijk voor de eventuele geleden schade als gevolg van de door autoriteiten opgelegde sancties en/of verplichtingen aan de wederpartij of derden. 

19.9De aansprakelijkheid van ProteQtor IT Security wegens een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien de Wederpartij ProteQtor IT Security direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij ProteQtor IT Security een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en ProteQtor IT Security ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dienst een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ProteQtor IT Security adequaat kan reageren. 

19.10Ieder recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet zo spoedig mogelijk, maar binnen weken na het ontstaan ervan, schriftelijk aan ProteQtor IT Security is medegedeeld. 

  

ARTIKEL 20 - VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

20.1De Wederpartij zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie over ProteQtor IT Security ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet voor zover het vertrouwelijke informatie betreft, waarvan de Wederpartij aantoont dat deze reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting. 

20.2De Wederpartij draagt er zorg voor dat haar personeelsleden en/of de voor haar werkzame derden op de hoogte zijn van bovenstaande geheimhoudingsverplichtingen en deze naleven. 

20.3Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten is ProteQtor IT Security bij schending/overtreding van de geheimhoudingsverplichting omschreven in dit artikel gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5000,- per overtreding.  

 

ARTIKEL 21 - ONTBINDING 

21.1Indien de Wederpartij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijnanderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, of ProteQtor IT Security na het sluiten van de Overeenkomst ProteQtor IT Security ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen heeft dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen is de Wederpartij in verzuim en is ProteQtor IT Security gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 

a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 

b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij jegens de Wederpartij tot enige schadevergoeding is gehouden. 

21.2In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, heeft ProteQtor IT Security het recht om iedere overeenkomst met de Wederpartij direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

21.3Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Heeft de Wederpartij op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst ontvangen, dan zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaan making zijn, tenzij en voor zover ProteQtor IT Security ten aanzien van deze prestaties in verzuim zijn. Bedragen die ProteQtor IT Security al voor de ontbinding hebben gefactureerd in verband met wat ProteQtor IT Security al ter uitvoering van de Overeenkomst hebben gepresteerd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

 

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT 

22.1Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

ARTIKEL 23 - GESCHILLEN 

23.1Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, behoren uitsluitend tot de competentie van de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht. 

23.2Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht